On the air quality assessment of dnipropetrovs’k

S. Z. Polischuk, A. S. Demidenko, V. YUR. Kaspiitseva, A. V. Trotsenko

Abstract


Purpose. At the first stage research conducted analysis of information about the current air pollution in Dnepropetrovsk. It is shown that, despite the measures applied, the environmental situation related to air pollution is intense, causing danger to the life of the population. The issue of environmental risk from the violation of the second main index - MPCs, highly reliable preventing unfavorable impact on public health by prolonged admission of atmospheric pollutants in the body, was not investigated. That was the purpose of the work.

Methodology. Methodology research based on the theory of probability and mathematical statistics, methods of experimental data, scientific methods of analysis and synthesis.

Results. Surface concentrations Cj considered as a system of correlated random variables characterized by a multi-dimensional density distribution. In contrast to the health risk component of the environmental risk to humans is defined in the worst conditions, which in Ukraine adopted regulations on air pollution - the maximum single maximum permissible concentration (MPC) software which corresponds to the absence of influence of pollution on humans. Thus, according to the post of stationary observations of air quality in Dnepropetrovsk (Shevchenko Park), in 2014 there was excess daily average maximum permissible concentrations (MPCs) in all months of the year from 1.5 to 2.3 times, nitrogen dioxide-from 1.2 to 2.0 times. A significant excess of the norms observed in a number of other pollutants (such as formaldehyde) at observation posts located in different parts of the city.

Findings.  The methodology of the environmental risk assessment of air pollution involving experimental data and, as a criterion - the maximum permissible daily average concentration of pollutants.

Practical value. The research results will be used to develop recommendations for improving the air quality of Dnepropetrovsk.


Keywords


Pollution; air; environmental risk; the concentration; the probability of observing.

References


Barbashova N. V., Vzayemozvyazok ponyat’ “ekologichnyy ryzyk” ta “ekologichna bezpeka” [Therealation of definitions “ecological risk” and “ecological safety”]. Aktual’ni problem derzhavy i prava [Issues of State and Law], 2014, issue 72, pp. 245-253.

Balgodantyy V. V., Falko V. V., Zinchenko V. Yur. Rozrobka matematychnoyi modeli ploshchadnogo dzherela vykydiv [Mathematical scheme development for an areal pollutants emissions source]. Visnuk NUK imeni admiral makarova [Bulletin of Admiral Makarov National Univeristy of Shipbuilding], 2013, issue 2, Rezhym dostupu: http://ev.nuos.edu.ua

Ekologichna ta pryrodno-tehnogenna bezpeka Ukrayiny: regional’nyy vymir zagroz i ryzykiv [Ecological, natural and atropogenic safety of Ukraine: regional survey of threats and risks]. Strategichni prioritety [Strategic Priorities], 2013, issue 2, pp. 182-184.

Zinchenko V. Yur., Falko V. V., Yemets N. A., Osobennosti otsenki ekologicheskogo riska dlya zdorovya cheloveka ot gruppy statsyonarnyh istochnikov zagryazneniya atmosfernogo vozduha [Ecological risk assessment aspects for human health from a group of emissions point sources]. Ekologiya I pryrodokorystuvannya [Ecology and Nature Management], 2013, issue 16, pp. 272 -278.

Zinchenko V. Yur., Falko V. V., Rozrobka matematychnoyi modeli metodu rishennya zadachi prognoznoyi otsinky ekologichnogo ryzyku vid gruppy tochkovyh dzherel [Mathematical scheme development of solving method for ecological risk prognostic assessment problem from a group of emissions point sources]. Ekologichna bezpeka [Ecological safety], 2013, issue 2 (16), pp. 36-39.

Shmatkov G.G., Otsinka zabrudnennya atmosfernogo povitrya vykydamy pylu vid statsionarnyh djerel promyslovyh pidpryemstv, yaki roztashovani v m. Dnipropetrovs’k [Assessment of air pollution dust emissions from stationary sources of industrial enterprises, which are located in c. Dnepropetrovsk]. Ecologiya i pryrodokorystuvannya. [Ecology and Environmental Sciences], 2011, issue 14, pp. 72-75.

Derjavni budivel’ni normy DBN A.2.2. [State Construction Standard SCS]. Sclad i zmist materialiv otsinky vplyviv na navkolyshne seredovyshche (OVNC) pry proektuvanni i budivnytstvi pidpryemst, budynkiv i sporud. [Composition and content of impact assessment (EIA) in the design and construction of plants, buildings and structures.], 2003, p.19.

OND-86. Metodika rasshcheta kontsentratsyy v atmosfernom vozduhe vrednyh veshchestv v vybrosah predpriyatyy [Methodology of concentrations estimation for air pollutants emissions], 1987, 94 p.

DSP-201-97. Derjavni sanitarni pravyla ohorony atmosfernogo povitrya naselenyh mists’ (vid zabrudnennya himichnymy i biologichnymy rechovynamy) [State Sanitary rules of air protection populated areas (pollution of chemical and biological substances.)]. Ministerstvo ohorony zdorov’ya Ukrainy [Ministry of Health of Ukraine], 1997, 57p.

Poltoratskaya V.N., Polishchuk A.S. K raschyoturaspreeleniya koncentratsyi vrednyh veshchestv v prizemnom sloe atmosfery ot statsyonarnyh istochnikov vybrosov. [The calculation of the distribution of concentrations of pollutants in the surface layer of the atmosphere from stationary sources]. Prykladni problemy aerogidromehaniky ta teploperenosu: Materialy regional’noii naukovoii konferencii [Applied and heat transfer problems aerohidromehaniky: Building Regional Conference], 26-27 of November 2006, 130 p.

Risk assistant for windows. Warren R.Muir, John S.Young, Carol M.Benes, Dian M. Benjamin, John Horway, Lios Lobo, Costas Pappas. 1995. – 235p.

Poltoratskaya V.N., Polishchuk S.Z., Fal’ko V.V., Otsenka facticheskogo ekologicheskogo riska dlya chelovekai puti upravleniya im na predpriyatiyah. [Assessment of the actual environmental risk to humans and ways of management in enterprises]. Novyny nauky Prydniprov’ya. [Science News Dnieper.], 2011, issue 1, 2, p. 97.

Poltoratskaya V.N., Polishchuk S.Z., Metodika otsenki ekologicheskogo riska dlya cheloveka po dannym podfakel’nyh izmerenii [Methods of assessing the environmental risks to humans according to measurements undertorch]. Ohorona navkolyshnyogo seredovyshcha promyslovyh regioniv yak umova stalogo rozvytku Ukraiiny: Zbirnyk naukovyh statei uchasnykiv VII Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Health navkolishnoho seredovischa industrial regions as a condition for sustainable development of Ukraine: Scientific articles of participants VII All-Ukrainian. scientific-practic. Conf.], 15-th of December, pp. 328-331.

Dolodarenko V.A., Polishchuk A.V., Tokovenko A.V., Fal’ko V.V. K voprosu upravleniya upravleniya ekologicheskim riskom na prepriyatii. [On the question of environmental risk management in the enterprise]. Materialy problem tehnichnoii mehaniky; Materialy Mijnarodnoii konferencii. M. Dnipropetrovs’k. [Technical Mechanics of Materials Problems: Proceedings of Intern. Conf], 2011, p.7-8.

Poltoratskaya V.N., Otsenka ekologicheskogo riska ot zagryazneniya atmosfernogo vozduha na osnove dannyhpodfakel’nyh izmerenii: avtoref. dys. kand. tehn. nauk. [Environmental risk assessment of air pollution on the basis of measurements undertorch: Author. Dis. cand. tehn. Sciences]. Prydniprovs’ka derjavna akademiya budivnytstva ta arhitektury. [Prydniprovs’k State Academy of Construction and Architecture], 2013, 20p.

Tsutsa N. M., Ekologichnyy ryzyk [Ecological risk]. Kvalilogiya knygy [Qualilogy of a Book], 2014, issue 2, pp. 70-73, Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Kk 2014 2 16.pdf


GOST Style Citations


1.  Барбашова,  Н.  В.  Взаємозв’язок  понять «екологічний  ризик»  та  «екологічна  безпека»  /  Н.  В. Барбашова  //  Актуальні  проблеми  держави  і  права.  – 2014. – Вип. 72 – С. 245–253.

2.  Благодатний, В. В. Розробка математичної моделі площадного  джерела  викидів  [Електронний  ресурс]  /  В. В. Благодатний, В. В. Фалько, В. Ю. Зінченко // Вісник НУК  імені  адмірала  Макарова.  –  2013.  –  №  2  –  Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua

3.  Екологічна  та  природно-техногенна  безпека України:  регіональний  вимір  загроз  і  ризиків  [Електронний ресурс] // Стратегічні пріоритети.  – 2013. –№ 2. –   С. 182– 184. – Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/j–pdf/spa 2013 2  28.pdf

4.  Зинченко,  В.  Ю.  Особенности  оценки экологического  риска  для  здоровья  человека  от  группы стационарных  источников  загрязнения  атмосферного воздуха  /  В.  Ю.  Зинченко,  В.  В.  Фалько,  Н.  А.  Емец  // Екологія  і  природокористування.  –  2013.  –  Вип.  16.  – С. 272–278.

5.  Зінченко,  В.  Ю.  Розробка  математичної  моделі методу  рішення  задачі  прогнозної  оцінки  екологічного ризику  від  групи  точкових  джерел  /  В.  Ю.  Зінченко, В. В. Фалько // Екологічна безпека.  –  2013.  –  №2 (16). –С. 36–39.

6.  Шматков  Г.  Г.  Оцінка  забруднення  атмосферного повітря  викидами  пилу  від  стаціонарних  джерел промислових  підприємств,  які  розташовані  в  м. Дніпропетровськ  /  Г.  Г.  Шматков,  Ю.  І.  Мінков  // Екологія  і  природокористування.  –  Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 14. – С. 72–75.

7.Державні  будівельні  норми  ДБН  А.2.2.  –  1  –  2003. Склад  і  зміст  матеріалів  оцінки  впливів  на  навколишнє середовище  (ОВНС)  при  проектуванні  і  будівництві підприємств,  будинків  і  споруд.  –  К.:  Держкомбударх, 2003 – 19 с.

8.  ОНД  -  86.  Методика  расчета  концентраций  в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 94 с.

9.  ДСП-201-97.  Державні  санітарні  правила  охорони атмосферного  повітря  населених  місць  (від  забруднення хімічними  і  біологічними  речовинами).  –  Міністерство охорони здоров’я України. – 1997. – 57 с.

10.  Полторацкая  В.  Н.  К  расчету  распределения концентраций  вредных  веществ  в  приземном  слое атмосферы от стационарных источников выбросов / В. Н. Полторацкая,  А.  С  Полищук  //  Прикладні  проблеми аерогідромеханіки  та  теплопереносу:  Матеріали регіональної наукової конференції, 26–27 листопада 2006. – Дніпропетровськ – 130 с.

11.  Risk  assistant  for  windows.  Warren  R.Muir,  John S.Young, Carol M.Benes, Dian M. Benjamin, John Horway, Lios Lobo, Costas Pappas. 1995. – 235p.

12.  Полторацкая  В.  Н.  Оценка  фактического экологического риска для человека и пути управления им на предприятиях  /  С. З.  Полищук,  В. Н. Полторацкая,  В. В. Фалько  //  Новини  науки  Придніпров‘я. –  2011.  –  №1, 2. – С. 97 – 101.

13.  Полторацкая  В.  Н.  Методика  оценки экологического  риска  для  человека  по  данным  подфакельных  измерений  /  С.  З.  Полищук,  В.  Н. Полторацкая  //  Охорона  навколішнього  середовіща промислових  регіонів  як  умова  сталого  розвитку України: Збірник наукових статей учасників VII Всеукр. наук.-практ. конф. 15 грудня 2011р.  –  м. Запоріжжя  –  С. 328–331.

14.  Долодаренко  В.  А.  К  вопросу  управления экологическим  риском  на  предприятии  /  В.  А. Долодаренко,  А.  В.  Полищук,  А.  В.  Токовенко,  В.  В. Фалько  //  Материали  проблем  техничної  механіки: Матеріали  Міжнар.  конф.  (м.  Дніпропетровськ– Дніпродзержинськ, Україна, 13-15 квітня 2011 р.). – 2011. – С. 7–8.

15.  Полторацкая  В.  Н.  Оценка  экологического  риска от  загрязнения  атмосферного  воздуха  на  основе  данных подфакельных  измерений:  автореф.  дис.  канд.  техн. наук:18.04.13/Полторацька  В.  М.;Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2013.-20с.

16.  Цуца,  Н.  М.  Екологічний  ризик  [Електронний ресурс] /  Н.  М.  Цуца  //  Квалілогія  книги.  –  2014. –  № 2. –С.  70–73  –  Режим  доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Kk2014 2 16.pdfRefbacks

  • There are currently no refbacks.