DOI: https://doi.org/10.30838/P.CMM.2415.250918.61.132

The researches' directions of the comfort lightenvironment creation

A. S. Belikov, I. V. Meshcheriakova, O. V. Rabich, L. A. Chumak, S. V. Nesterenko, Y. G. Suyarkov

Abstract


Abstract.  The problem of  creating the safe and the comfortable light environment under the optimal  working conditions for preserves  the  health  of  the  workers  and  the  high  level  of  efficiency  are  deals  in  the  article.  The  analysis  of  last  researches  and publications  shows:  in  the  absence  of  natural  light  in  the  rooms  during  90%  of  the  working  time  and  in  the  measures  for compensation  of  ultraviolet  insufficiency  the  working  conditions  become  harmful  (the  1  and  2  degrees).  The  analyze  of  the possibility for natural light wind in the new modern construction projects and in  the existing buildings and the creation of artificial lighting due to new light sources, taking into account the psychophysiological state of the human body. In order to achieve t his goal, the operating norms of the light environment were analyzed, conset ruous solutions of light openings for light exposure to the work places taking into account the ecoclimatic lighting conditions on the example of the city of Dnipro, the analysis of existing  modern artificial  lighting  systems  of  the  light  environment,  the  effect  of  illumination  on  the  levels  ,  sources  for  human  health,  working capacity and safety. It  is determined that the implementation of the project of the new DBN "Natural and artificial lighting"   will allow to provide acceptable working conditions at permanent workplaces as a factor of the light environment. The choice of energyefficient design solution for entering the home light in the premises, taking into account the ecoclimatic conditions, will c reate a comfortable light environment in terms of natural light, and artificial lighting of permanent workplaces should not create psychophysiological discomfort and be a source of a harmful production factor.


Keywords


light-environment; working conditions; natural light; lamplight; energy efficiency of light openings

References


Zakon Ukrainy pro okhoronu pratsi (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1992, № 49, st.668) Iz zminamy. –Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. (in Ukrainе).

Derzhavni sanitarni pravyla i normy roboty z vizualnymy dyspleinymy terminalamy elektronno-obchysliuvalnykh mashynDSNtaP 3.3.2.007-98 [State sanitary norms and norms of work with visual display terminals of electronic computing machines]. The main sanitary and epidemiological control. Kyiv, 1998. Available at: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2445. (in Ukrainе).

Hihiienichna klasyfikatsiia pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu DSNtaP [Hygienic classification work on indicators of hazards and hazard environment factors, severity and intensity of the work process] approved by the Ministry of Health of Ukraine of 08.04.2014 nо 248 - Available at: https: //www.zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0472-14. (in Ukrainе).

Berezutskyi V.V. Osnovy okhorony pratsi: navch. posib. / V.V. Berezutskyi, T.S. Bondarenko, H.H. Valenko ta in.; Za zah. red. V.V. Berezutskoho. – 2-he vyd., pererob. i dop. – Kh. : Fakt, 2007. – 480 s. (in Ukrainе).

Available at: https://www.google.com.ua/url. (in Ukrainе).

Mozhlyvosti ta efektyvnist svitlodiodnoho osvitlennia postiinykh robochykh mists u suchasnomu budivel-nomu vyrobnytstvi/ Rabich O.V., Chumak L.O., Meshcheriakova I.V., Laukhina L.M. / Stroytelstvo, materyalovedenye, mashynostroenye: sb. nauchn.trudov. Seryia: Starodubovskye chtenyia 2017. Vyp. 96. – Dnepr, HVUZ «PHASA», 2017. – S. 123-127. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?... (in Ukrainе).

Available at: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad= rja&uact=8&ved=2ahUKEwihzemNr_vdAhVsqIsKHYnTCmUQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fdbn.co.ua%2Fload%2Fnormativy%2Fdbn%2Fdbn_v_2_5_28%2F1-1-0-1188&usg=AOvVaw20h-PVYzXMTutk_41PXsHl

Igava N., Nakamura Kh. Prostaya model svetovoy effektivnosti estestvennogo osveshcheniya // Svetotekhnika. – 2002. -№4. – S. 12-17. (in Russian).

Available at: www.progress21.com.ua (in Ukrainе).

Prognozirvanie solnechnoy obluchyonnosti na osnove matematicheskoy modeli naruzhnoy osveschennosti / Rabich E.V., Chumak L.A., Magala V.S., Lauhina L.N., Rabich V.A. / Stroitelstvo, materialovedenie, mashinos-troenie: sb. nauchn. trudov. Vyp. 62. – Dnepropetrovsk, GVUZ «PGASA», 2011. – S. 295-299. (in Ukrainе).

Available at: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved= 2ahUKEwinw5umvvbdAhXJdCwKHRo5BnsQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Felartu.tntu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F18119%2F2%2FConfFMNES_2016_Vynnyk_T-Green_building_trend_or_202204.pdf&usg= AOvVaw1b6cEJ1RyGsPGDia23DJWC (in Ukrainе).

Analiz zminy umov pratsi robochykh mists pry modernizatsii vyrobnytstva / Rabich O.V., Chumak L.O., MeshcheriakovaI.V. / Heotekhnichna mekhanika. Mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats. Holovnyi redaktor akademik NAN Ukrainy A.F. Bulat. Vypusk 128. Dnipro -2016. – S. 31-45. (in Ukrainе).

Vplyv svitlovoho seredovyshcha na zorovu pratsespromozhnist operatora / Meshcheriakova I.V., Rabich O.V., Chumak L.O. / Stroytelstvo, materyalovedenye, mashynostroenye: sb. nauchn. trudov. Seryia: Kompiuternye systemy y ynformatsyonnye tekhnolohyy v obrazovanyy, nauke y upravlenyy. Vyp. 101 / – Dnepr, HVUZ «PHASA», 2017. – S. 160-165. (in Ukrainе).


GOST Style Citations


1. Закон України про охорону праці (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668) Із змінами. –Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

2. ДСНтаП «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров‘я України від 08.04.2014 № 248 - Режим доступу: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14.

3. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. – Мінбуд України : Київ, 2006. – Режим доступу: https://www.sunpower.ua/cp37498-dbn-v25-28-2006-prirodne-shtuchne-osvtlennya.html.

4. Березуцький В.В. Основи охорони праці: навч. посіб. / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.; Зазаг. ред. В.В. Березуцького. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Факт, 2007. – 480 с.

5. Режим доступу: https://www.google.com.ua/url

6. Можливості та ефективність світлодіодного освітлення постійних робочих місць у сучасному будівельному вироб-ництві / Рабіч О. В., Чумак Л. О., Мещерякова І. В., Лаухіна Л. М. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Стародубовские чтения 2017. Вып. 96. – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С. 123-127. Режим доступу: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...

7. Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad= rja&uact=8&ved=2ahUKEwihzemNr_vdAhVsqIsKHYnTCmUQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fdbn.co.ua%2Fload%2Fnormativy%2Fdbn%2Fdbn_v_2_5_28%2F1-1-0-1188&usg=AOvVaw20h-PVYzXMTutk_41PXsHl

8. Игава Н., Накамура Х. Простая модель световой эффективности естественного освещения // Светотехника. – 2002. - №4. – С. 12-17.

9. Режим доступу: www.progress21.com.ua

10. Прогнозирование солнечной облучѐнности на основе математической модели наружной освещенности / Рабич Е.В., Чумак Л.А., Магала В.С., Лаухина Л.Н., Рабич В.А. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 62. – Днепропетровск, ГВУЗ «ПГАСА», 2011. – С. 295-299.

11. Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwinw5umvvbdAhXJdCwKHRo5BnsQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Felartu.tntu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F18119%2F2%2FConfFMNES_2016_Vynnyk_TGreen_building_trend_or_202204.pdf&usg=AOvVaw 1b6cEJ1RyGsPGDia23DJWC

12. Аналіз зміни умов праці робочих місць при модернізації виробництва / Рабіч О.В., Чумак Л.О., Мещерякова І. В. / Геотехнічна механіка. Міжвідомчий збірник наукових праць. Головний редактор академік НАН України А. Ф. Булат. Ви-пуск 128. Дніпро -2016. – С. 31-45.

13. Вплив світлового середовища на зорову працеспроможність оператора / Мещерякова І. В., Рабіч О. В., Чумак Л. О./ Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. Вып. 101 / – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С. 160-165.Refbacks

  • There are currently no refbacks.